Google+
The simple way to manage your design business. Try Olioboard’s new business platform for professionals.

demant77kirby hasn't created any Olioboards yet.


about demant77kirby

Lời ch&uacute;c sinh nhật người y&ecirc;u: Gửi tin nhắn v&agrave;o ng&agrave;y sinh nhật cho bạn g&aacute;i cũ như c&aacute;c k&iacute; hiệu cơ bản. Điều Đ&oacute; l&agrave;m c&ocirc; đấy nghĩ l&agrave; bạn nhớ c&ocirc; đ&oacute;. c&oacute; th ể tạo ra c&ocirc; đấy tin rằng bạn vẫn c&ograve;n y&ecirc;u c&ocirc; đấy v&agrave; mọi người với c&ocirc; ấy chưa kết th&uacute;c. nếu thể hiện 1 phương ph&aacute;p đ&uacute;ng đắn, một tin nhắn ngọt ng&agrave;o thật sự cũng c&oacute; lẻ l&agrave; cầu nối v&agrave; mở c&aacute;c con phố cho một t&igrave;nh c&aacute;c bạn trong s&aacute;ng giữa hai c&aacute;c bạn. thuộc cấp v&agrave;o t&igrave;nh trạng của mọi người, lấy v&agrave;i &iacute; tưởng trong khoảng b&agrave;i viết n&agrave;y bố tr&iacute; viết tay ch&uacute; th&iacute;ch một c&aacute;ch đ&aacute;ng y&ecirc;u hoặc 1 c&acirc;u tr&iacute;ch dẫn h&agrave;i hước tr&ecirc;n một tấm thiệp ch&uacute;c mừng người t&igrave;nh cũ của c&aacute;c bạn. Chỉ cần vững chắc c&aacute;c g&igrave; mọi người tạo l&agrave; đ&uacute;ng, v&igrave; c&aacute;ch thức biểu lộ sai rất c&oacute; khả năng tạo th&agrave;nh c&aacute;c khổ cực của c&aacute;c bạn th&ecirc;m trầm trọng. kh&ocirc;ng phải c&oacute; nỗi đau n&agrave;o thế chổ được sự thực rằng em đ&atilde; từng l&agrave; 1 c&ocirc; g&aacute;i anh muốn h&ocirc;n v&agrave; anh muốn l&agrave; 1 đứa rỡ được em ủ ấp thật l&acirc;u. ch&uacute;c mừng sinh nhật em Anh hi vẳng em đang mỉm cười, anh hi vọng em đang cười. Anh chỉ muốn em biết l&agrave;, con tim anh vẫn đang kh&oacute;c. c&oacute; khả năng em đ&atilde; bước tiếp, ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể em đ&atilde; t&igrave;m kiếm được bạn trai mới. thế nhưng nỗi đau của anh, c&oacute; nhẽ sẽ kh&ocirc;ng phải ngu&ocirc;i. ch&uacute;c mừng sinh nhật em Ch&uacute;ng ta rất c&oacute; thể ko c&ograve;n l&agrave; nh&acirc;n t&igrave;nh nhưng m&agrave; ch&uacute;ng ta chẳng hề kẻ căm gh&eacute;t nhau. Ch&uacute;ng ta rất c&oacute; thể kh&ocirc;ng phải c&ograve;n l&agrave; mọi người th&acirc;n nhưng ch&uacute;ng ta chẳng thể ph&aacute;t triển th&agrave;nh qu&acirc;n th&ugrave; tồi tệ nhất. ch&uacute;c sinh nhật Anh kh&ocirc;ng phải biết em c&oacute; sẵn nhớ anh như l&agrave; anh nhớ em kh&ocirc;ng hẳn, thế m&agrave; anh hi vọng em nhận ra &aacute;i t&igrave;nh của anh l&agrave; ch&acirc;n th&agrave;nh. ch&uacute;c sinh nhật Em l&agrave; 1 c&ocirc; g&aacute;i xuất sắc thế nhưng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể duy tr&igrave; mối quan hệ như c&aacute;c bạn trai c&aacute;c bạn g&aacute;i. ngừng thi c&ocirc;ngĐ&acirc;y l&agrave; điều đ&aacute;ng nuối tiếc nhưng chẳng hề l&agrave; 1 l&iacute; do đủ bố tr&iacute; m &igrave;nh ngh&igrave;n ết th&uacute;c t&igrave;nh bạn. ch&uacute;c mừng sinh nhật em ch&uacute;c sinh nhật c&ocirc; g&aacute;i, đ&atilde; từng l&agrave; c&ocirc;ng ch&uacute;a trong to&agrave;n cầu của anh https://flipboard.com/@phukiensinhnhat Mối quan hệ của ch&uacute;ng ta bằng 1 bộ phim l&atilde;ng mạn ko kể ch&uacute;ng ta đ&atilde; c&oacute; một kịch bản tồi tệ được viết bởi 1 g&atilde; nh&agrave; văn tệ hại. ch&uacute;c sinh nhật em. Anh biết em tốt hơn c&oacute; nhiều c&ocirc; g&aacute;i kh&ocirc;ng giống như v&igrave; vậy k l&iacute; n&agrave;o anh lại qu&ecirc;n ng&agrave;y sinh nhật em. ch&uacute;c sinh nhật c&ocirc; g&aacute;i. những lời ch&uacute;c sinh nhật cho người t&igrave;nh cũ Gửi người cũ của anh, bất nhắc khi n&agrave;o anh thấy ảnh tự sướng của em tr&ecirc;n Instagram, m&agrave;u sắc nh&atilde;i con tr&ocirc;ng ngọt ng&agrave;o hơn mứt. khi n&agrave;o anh thấy em cập nhật tr&ecirc;n facebook, anh kh&ocirc;ng c&aacute;ch n&agrave;o nh&igrave;n đi v&ugrave;ng đất kh&ocirc;ng giống. l&uacute;c anh đọc b&agrave;i viết của em tr&ecirc;n Twitter, n&oacute; tạo th&agrave;nh anh cười v&agrave; cảm thấy tốt hơn. như c&oacute; sẵn sự kết nối giữa anh v&agrave; em, ng&agrave;y nay em c&oacute; tin rằng t&igrave;nh y&ecirc;u của anh d&agrave;nh cho em l&agrave; thật chưa. ch&uacute;c mừng sinh nhật Mọi việc đ&atilde; kh&ocirc;ng xảy ra theo &iacute; ch&uacute;ng ta, thế nhưng &iacute;t nhất chia tay k l&agrave;m ra ta kh&oacute; chịu phiền to&aacute;i. D&ugrave; ta c&oacute; sẵn tiến xa như thế n&agrave;o, k&iacute; ức của ch&uacute;ng ta sẽ lu&ocirc;n đẹp tựa rạng đ&ocirc;ng m&igrave;nh nhận ra nếu tớ chung sống ho&agrave; b&igrave;nh với con quỷ dữ trong đầu, m&igrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m h&agrave;o với c&ocirc; g&aacute;i đ&atilde; từng l&agrave; thi&ecirc;n thần trong đời tớ. ch&uacute;c mừng sinh nhật Anh gh&eacute;t l&uacute;c gọi em l&agrave; bồ cũ. Anh chỉ muốn gọi em l&agrave; c&ocirc; g&aacute;i quyến rũ anh đ&atilde; từng y&ecirc;u. ch&uacute;c mừng sinh nhật c&oacute; khả năng em sẽ kh&ocirc;ng hẳn bao giờ mỉm cuời với anh nữa thế m&agrave; &iacute;t nhất l&uacute;c đọc c&aacute;i n&agrave;y em sẽ mỉm cười tr&ecirc;n chiếc điện thoại. . ch&uacute;c mừng sinh nhật Em l&agrave; bồ cũ của anh v&agrave; anh l&agrave; bạn trai cũ của em. H&atilde;y bố tr&iacute; sinh nhật em xo&aacute; bỏ hết g&aacute;nh nặng n&agrave;y v&agrave; chỉ gọi nhau l&agrave; mọi người. ch&uacute;c mừng sinh nhật em https://www.flickr.com/people/phu-kien-sinh-nhat-jenny-party/ Anh vẫn c&ograve;n y&ecirc;u em, chậm tiến độ l&agrave; sự thực chẳng thể chối biện hộ. Nhớ em, thậm ch&iacute; anh đ&atilde; bật kh&oacute;c. thế m&agrave; anh nhận thấy rằng ch&uacute;ng ta chẳng thể th&agrave;nh đ&ocirc;i. Sau mọi điều quyết t&acirc;m thắp s&aacute;ng nỗi buồn mờ &aacute;m, anh r&uacute;t cuộc ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể thấy được điều ngừng thi c&ocirc;ngĐ&acirc;y. ch&uacute;c sinh nhật em. c&aacute;c lời ch&uacute;c mừng sinh nhật hay cho người t&igrave;nh cũ ch&uacute;c mừng &yacute; trung nh&acirc;n cũ v&agrave;o ng&agrave;y sinh nhật l&agrave; điều anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản th&acirc;n m&igrave;nh sẽ tạo th&agrave;nh trước chậm tiến độ, nhưng anh kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng phải tạo th&agrave;nh n&oacute; khi đối với 1 c&ocirc; g&aacute;i đ&aacute;ng y&ecirc;u ngọt ng&agrave;o như l&agrave; em. ch&uacute;c sinh nhật Anh c&oacute; thể lao v&agrave;o em v&agrave; gọi t&ecirc;n em, nhưng m&agrave; &yacute; định của anh lu&ocirc;n lu&ocirc;n đ&uacute;ng. Ch&uacute;ng ta đ&atilde; chia tay, thế nhưng anh sẽ vẫn kh&ocirc;ng phải dừng ước mơ cho em điều tốt đẹp. ch&uacute;c mừng sinh nhật Sinh nhật em l&agrave; thời khắc l&yacute; tưởng xếp đặt n&oacute;i rằng anh y&ecirc;u em sớm muộn như l&agrave; 1. kh&ocirc;ng hề quan trọng ch&uacute;ng ta c&aacute;ch xa bao nhi&ecirc;u, con tim anh vẫn lu&ocirc;n được nghĩ về em v&agrave; bất thần chưa. ch&uacute;c sinh nhật Sự b&aacute;o th&ugrave; độc nhất m&agrave; anh muốn từ em l&agrave; buộc phải một c&aacute;i bắt tay cho t&igrave;nh c&aacute;c bạn. ch&uacute;c mừng sinh nhật Anh chỉ muốn cho em biết rằng thời nay v&agrave; sau n&agrave;y tr&aacute;i tim anh lu&ocirc;n bơ vơ nhịp khi nhắc tới em rằng anh nhớ em, nhu l&agrave; anh đ&atilde; từng l&uacute;c y&ecirc;u em. ch&uacute;c mừng sinh nhật Anh cảm thấy đắng cay l&uacute;c ta chia tay v&agrave; ước rằng mối quan hệ của ch&uacute;ng ta l&agrave; 1 kinh nghiệm anh chưa bao giờ muốn c&oacute; . thế nhưng sau l&uacute;c chia tay anh cảm nhận l&agrave; c&aacute;c kỉ niệm hạnh ph&uacute;c ch&uacute;ng ta c&oacute; sẵn với nhau l&agrave; thứ m&agrave; anh may mắn sở hữu. ch&uacute;c sinh nhật em. ch&uacute;c mừng sinh nhật mọi người g&aacute;i cũ, c&aacute;c bạn c&oacute; đủ thu h&uacute;t bố tr&iacute; đối diện với c&ocirc; ấy ? Anh c&oacute; th&ecirc; qu&ecirc;n em như người thương thế nhưng sẽ m&atilde;i nhớ em bằng một người c&aacute;c bạn. ch&uacute;c mừng sinh nhật mặc d&ugrave; ch&uacute;c mừng sinh nhật &yacute; trung nh&acirc;n cũ l&agrave; điều kh&aacute; lạ đối với anh, anh nhớ l&agrave; k bao giờ c&oacute; sẵn &yacute; nghĩ xấu g&igrave; v&egrave; em- chậm triển khai l&agrave; điều kh&ocirc;ng hẳn bao giờ thay đổi. ch&uacute;c mừng sinh nhật Định mệnh đ&atilde; l&agrave;m ch&uacute;ng ta khổ đau, anh sẽ kh&ocirc;ng hẳn bao giờ coi n&oacute; l &agrave; c&aacute;i cớ. bởi v&igrave; anh vẫn nhớ ng&agrave;y em đồng &iacute; l&uacute;c anh nhắc chia tay. chậm tiến độ sẽ l&agrave; một kỉ niệm v&ocirc; gi&aacute;, kh&ocirc;ng c&ograve;n nghi ngờ g&igrave; nữa. ch&uacute;c mừng sinh nhật v&iacute; như sinh nhật l&agrave; sắp xếp khởi đầu 1 bắt đầu mới v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n sự thay đổi mới, h&atilde;y đề cập từ gi&atilde; với mọi k&iacute; ức chua ch&aacute;t của mối quan hệ cũ v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n một t&igrave;nh c&aacute;c bạn mới. ch&uacute;c mừng sinh nhật Em tho&aacute;t khỏi cuộc sống anh như l&agrave; 1 người c&aacute;c bạn g&aacute;i rồi chuyển dịch tề quay lại cuộc sống anh như bồ cũ. Anh muốn 1 ngaỳ n&agrave;o Đ&oacute; em tho&aacute;t khỏi như l&agrave; người y&ecirc;u cũ v&agrave; trở lại l&agrave; một người c&aacute;c bạn. ch&uacute;c sinh nhật <img src="https://bongsinhnhat.vn/wp-content/uploads/2017/11/ly-giay-chu-de-khi-xanh.png" /> Anh biết ch&uacute;ng ta chia tay v&igrave; muốn tốt cho cả 2, thế m&agrave; anh vẫn muốn ch&uacute;c em v&igrave; ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n l&agrave; mối quan hệ khi&ecirc;m nhường v&agrave; thằng thắn.ch&uacute;c mừng sinh nhật nh&acirc;n t&igrave;nh cũ khi ch&uacute;ng ta b&ecirc;n nhau, anh đ&atilde; nghĩ c&oacute; khả năng chia sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống với nhau. thế m&agrave; anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ch&uacute;c mừng sinh nhật như l&agrave; t&igrave;nh nh&acirc;n cũ. ch&uacute;c mừng sinh nhật em. v&iacute; như anh kh&ocirc;ng hẳn muốn ch&uacute;c mừng v&agrave;o ng&agrave;y sinh nhật của em, n&oacute; sẽ l&agrave; một sự x&uacute;c phạm đến tất cả mọi thứ những chốc l&aacute;t qu&yacute; gi&aacute; m&agrave; ch&uacute;ng ta đ&atilde; san sẻ trong cuộc sống của nhau. ch&uacute;c mừng người t&ocirc;i sẽ xo&agrave;nh xoạch tr&acirc;n trọng những k&iacute; ức qu&yacute; gi&aacute; n&agrave;y. ch&uacute;c mừng sinh nhật. nhắc diễn ra từ ch&uacute;ng ta chia tay, ch&uacute;ng ta đ&atilde; nhận thấy l&agrave; ch&uacute;ng ta chẳng hề sinh ra l&agrave; cho nhau.Nhưng điều chậm tiến độ ko ngăn cản ch&uacute;ng ta ch&uacute;c cho nhau.Ch&uacute;c mừng sinh nhật. Chưa bao giờ trong thế cuộc m&igrave;nh, anh trải qua kh&aacute; nhiều chuyện.anh chưa từng c&oacute; một tr&aacute;i tim vỡ.Chưa bao giờ trong cuộc đời anh, anh cảm thấy cực kỳ khổ đau.T&ocirc;i đ&atilde; quyết t&acirc;m di bước tiếp, thế nhưng đ&atilde; một lần nữa gục ng&atilde;.Nhưng sau tất cả mọi điều những chuyện n&agrave;y, rốt cuộc anh cũng đ&atilde; c&oacute; được sức lực, xếp đặt nhận ra ko c&oacute; g&igrave; l&agrave; m&atilde;i m&atilde;i.Ch&uacute;c mừng sinh nhật. nền tảng mối quan hệ của ch&uacute;ng ta l&agrave; l&atilde;ng mạn đ&atilde; suy yếu thế nhưng nền tảng t&igrave;nh bạn của ch&uacute;ng ta th&igrave; kh&ocirc;ng phải. ch&uacute;c sinh nhật. 1 cuộc chia tay kh&ocirc;ng thể x&oacute;a những kỷ niệm của c&oacute; nhiều sinh nhật m&agrave; ch&uacute;ng m&igrave;nh đ&atilde; trải qua c&ugrave;ng nhau. Đ&acirc;y l&agrave; thời cơ l&yacute; tưởng sắp đặt qu&ecirc;n đi dĩ v&atilde;ng cay đắng v&agrave; mang đến ơn huệ tới mối quan hệ của ch&uacute;ng ta. ch&uacute;c mừng sinh nhật. Anh sẽ ko bao giờ gọi em l&agrave; người thương cũ hay người đ&atilde; bước tắt hơi anh. Em đ&atilde; v&agrave; sẽ lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; mọi người của anh. ch&uacute;c mừng sinh nhật https://www.linkedin.com/company/phu-kien-sinh-nhat-gia-re Em c&oacute; thể l&agrave; t&igrave;nh nh&acirc;n cũ của anh nhưng m&agrave; kh&ocirc;ng hẳn c&oacute; nghĩa l&agrave; anh kh&ocirc;ng c&oacute; sẵn quyền gửi tin nhắn ch&uacute;c ng&agrave;y đặc trưng của em. ch&uacute;c sinh nhật. khi ch&uacute;ng ta quyết định chia tay, anh cố sắp đặt qu&ecirc;n đi mối quan hệ của ch&uacute;ng ta - nhưng m&agrave; ko phải sinh nhật của em. c&oacute; sẵn một sinh nhật thật vui. Anh kh&ocirc;ng muốn ch&uacute;c mừng em chỉ v&igrave; d&ograve;ng th&ocirc;ng b&aacute;o sinh nhật em tr&ecirc;n Facebook. Anh ch&uacute;c em v&igrave; em đ&atilde; từng l&agrave; 1 phần trong cuộc sống của anh. ch&uacute;c mừng sinh nhật. Anh lu&ocirc;n lu&ocirc;n tự n&oacute;i rằng anh thật may mắn v&igrave; c&oacute; c&ocirc; &yacute; trung nh&acirc;n bằng em tại v&igrave; ch&uacute;ng ta chưa bao giờ biện hộ nhau. bữa nay anh cũng may mắn l&uacute;c kể em l&agrave; bạn g&aacute;i cũ của em bời ch&uacute;ng ta vẫn kh&ocirc;ng hề biện hộ nhau. ch&uacute;c mừng sinh nhật Anh vẫn c&ograve;n tức giận v&igrave; em l&agrave;m ra tan t&agrave;nh con tim anh thế nhưng anh sẽ tức giận bản th&acirc;n nếu như anh kh&ocirc;ng hề mừng sinh nhật em. ch&uacute;c em lu&ocirc;n lu&ocirc;n đạt c&oacute; nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. ch&uacute;c mừng sinh nhật Ch&uacute;ng ta sẽ kh&ocirc;ng hẳn bao giờ biết tại do đ&acirc;u con tim lại chọn b&iacute; quyết rời xa nhau. nhưng m&agrave; đừng để l&iacute; do n&agrave;y khiến ta ph&aacute;t triển th&agrave;nh th&ugrave; địch. ch&uacute;c sinh nhật.

Close

Design a Room & try it before you buy it!

Create 2D & 3D rooms that you can save, shop2 & share.

or
Creating an account means you’re okay with Olioboard's Terms of Service, Privacy Policy
Close

Design a Room & try it before you buy it!

Create 2D & 3D rooms that you can save, shop1 & share.

Close

Welcome back!

Please login below:

The username or password you entered is incorrect. Please try again.

Lost your password? Click here.

New to Olioboard? Join Now

Or login using:

Lost your password?

No problem, just put in the email address you registered with and we'll send you instructions to reset your password.

Terms & Conditions

1. Your Acceptance

Olioboard and its subsidiaries and affiliates (collectively "Olioboard.com") provides service to you subject to the following Terms of Use, which may be updated by us from time to time without notice to you. These Terms of Use constitute a binding agreement between Olioboard.com and you governing your use of the Website. By using and/or visiting the www.olioboard.com Website or any other Websites owned by Olioboard.com (collectively the "Website"), you signify your assent to both these Terms of Use and the Olioboard.com Privacy Policy, which is specifically incorporated into the Olioboard.com Terms of Use. You are only authorized only to use the Website if you agree to abide by all applicable laws and to these Terms of Use. Please read these Terms of Use carefully. If you do not agree to these Terms of Use, please do not use the Website.

2. Website Access

Olioboard.com hereby grants you permission to use the Website as set forth in these Terms of Use, provided that: (i) your use of the Website as permitted is solely for your personal, noncommercial use; (ii) you will not copy or distribute any part of the Website in any medium without Olioboard.com’s prior written authorization; (iii) you will not alter or modify any part of the Website other than as may be reasonably necessary to use the Website for its intended purpose; and (iv) you will otherwise comply with the terms and conditions of these Terms of Use.

In order to access some features of the Website, you will have to create an account. You are not allowed to use another user’s account without permission. When creating your account, you must provide accurate and complete information. You are solely responsible for the activity that occurs on your account, and you must keep your account password secure. You may change your password at any time by updating your Account Profile page. In addition, you agree to immediately notify Olioboard.com of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security. Olioboard.com cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this Section 2.

By registering with Olioboard.com, you represent that you are of legal age to form a binding contract and are not a person barred by any laws from using the Olioboard.com Website. You agree to provide true, accurate, current and complete information about yourself in all required fields of the registration form. If any of your information changes, you agree to update your registration information as soon as possible. If Olioboard.com suspects that your registration information is not complete, current, or accurate, or that you have otherwise violated these Terms of Use, your account may be subject to suspension or termination, and you may be barred from using the Olioboard.com Website.

You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, "robots," "spiders," or similar technological devices or programs, that access the Website in a manner that sends more request messages to the Olioboard.com servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional on-line web browser. Notwithstanding the foregoing, Olioboard.com grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the Website for the sole purpose of creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. Olioboard.com reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases, in its sole discretion.

You agree not to collect or use any personally identifiable information ("Personal Information") including without limitation account names, email addresses, or other User Submissions (as defined below), from the Website, nor use the communication systems provided by the Website for any commercial solicitation purposes, including without limitation to solicit, for commercial purposes, any users of the Website.