Google+
The simple way to manage your design business. Try Olioboard’s new business platform for professionals.

holstheide6 hasn't created any Olioboards yet.


about holstheide6

Mang đa dạng c&aacute;c chủng d&ograve;ng m&agrave;n tự bung dựa v&agrave;o Bảo Lộc v&agrave; gi&aacute; b&aacute;n tốt Tuy nhi&ecirc;n liệu rằng người ti&ecirc;u d&ugrave;ng mang n&ecirc;n t&igrave;m mua m&ugrave;ng chụp tự bung dựa tr&ecirc;n Bảo Lộc ko M&agrave;n tự bung&nbsp;hay m&ugrave;ng tự bung đang được kh&aacute; nhiều gia đ&igrave;nh mua mua với c&aacute;c ưu việt m&agrave; d&ograve;ng m&ugrave;ng n&agrave;y đem đến, trước ti&ecirc;n l&agrave; bề ngo&agrave;i dễ d&agrave;ng tiện dụng d&ugrave;ng. Do ch&iacute;nh l&agrave; mặt h&agrave;ng nhiều n&ecirc;n nhiều người b&aacute;n, v&agrave; 1 b&ecirc;n trong những k&ecirc;nh mua h&agrave;ng h&oacute;a được người d&acirc;n đo đắn để mua m&ugrave;ng tự bung thực sự l&agrave; mua của người b&aacute;n h&agrave;ng h&oacute;a dựa tr&ecirc;n Facebook hay dựa v&agrave;o Bảo Lộc v&igrave; cả 2 nơi n&agrave;y sở hữu tầm gi&aacute; thường rẻ hơn nhiều c&aacute;c cửa h&agrave;ng đồ gia dụng, m&agrave; cũng rất thuận lợi chỉ cần đặt h&agrave;ng h&oacute;a thực sự l&agrave; được giao tới tận gia đ&igrave;nh kh&ocirc;ng hề đi t&igrave;m mua mua tr&ecirc;n đường. Mua m&agrave;n tự bung Bảo Lộc với rất nhiều ưu điểm: - Rất nhiều c&aacute;c d&ograve;ng m&ugrave;ng chụp tự bung chống muỗi Từ c&aacute;c model sườn nhựa gi&aacute; phải chăng tới những mẫu khu&ocirc;ng inox, trong khoảng m&ugrave;ng tự bung tam gi&aacute;c một cửa thường nhật, tới c&aacute;c d&ograve;ng m&agrave;n chụp tự bung đỉnh rộng 2 cửa...bạn đều c&oacute; khả năng mua được theo Bảo Lộc. đến sắp 800 kết quả cho trong khoảng kh&oacute;a &quot;m&ugrave;ng chụp tự bung&quot; c&aacute;c bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng t&igrave;m mua được mẫu m&agrave;n chụp th&iacute;ch hợp với mục đ&iacute;ch của bản th&acirc;n m&igrave;nh.\ - m&agrave;n chụp tự bung&nbsp;Bảo Lộc&nbsp;với gi&aacute; thấp Gi&aacute; cả m&ugrave;ng tự bung chống muỗi tr&ecirc;n&nbsp;Bảo Lộc&nbsp;lu&ocirc;n tại mức thấp hơn hoặc l&agrave; bằng gi&aacute; th&agrave;nh b&aacute;n trung b&igrave;nh dựa v&agrave;o thị phần, n&ecirc;n v&iacute; như mọi người đang cần thiết t&igrave;m mua nơi b&aacute;n m&ugrave;ng tự bung gi&aacute; rẻ th&igrave; Bảo Lộc ch&iacute;nh l&agrave; li&ecirc;n hệ tin cậy cho mọi người Mặc d&ugrave; vậy, do mang nhiều gian h&agrave;ng b&aacute;n n&ecirc;n c&aacute;c bạn cũng c&oacute; khả năng gặp phải t&igrave;nh h&igrave;nh c&ugrave;ng một loại m&ugrave;ng tự bung Tuy vậy gi&aacute; b&aacute;n c&oacute; thể kh&ocirc;ng giống nhau http://www.sparknotes.com/account/mungchuptubung . - Xuất xứ chất lượng r&otilde; r&agrave;ng Mặc dầu sở hữu nhiều gian h&agrave;ng h&oacute;a kh&ocirc;ng giống nhau, Thế nhưng xuất xứ nguồn gốc những model m&agrave;n theo Bảo Lộc đều được c&ocirc;ng khai, c&ugrave;ng c&oacute; đ&acirc;y l&agrave; những ch&iacute;nh s&aacute;ch bảo dưỡng l&uacute;c t&igrave;m mua m&ugrave;ng tự bung cũng gi&uacute;p cho người d&ugrave;ng h&agrave;i l&ograve;ng hơn hẳn với chất lượng của mặt h&agrave;ng. T&igrave;m mua m&agrave;n tự bung chống muỗi n&agrave;o chất lượng tốt gi&aacute; tốt nhất hiện tại ? C&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh chỉ b&ecirc;n dưới 200,000 đồng v&agrave; những dễ d&agrave;ng ở trong vấn đề chống muỗi l&uacute;c ngủ, những model m&ugrave;ng chụp tự bung Bảo Lộc sẽ l&agrave; sự lựa chọn nhu yếu so với những gia đ&igrave;nh với trẻ con Bệnh sốt xuất huyết đang b&ugrave;ng nổ mạnh dựa tr&ecirc;n cả nước mang hơn hẳn 5000 vấn đề c&ocirc;ng nhận dương t&iacute;nh với virus sốt xuất huyết, đặc trưng c&aacute;c thức giấc miền Bắc c&oacute; số t&igrave;nh huống mắc sốt xuất huyết gia n&acirc;ng cao tới 700%. Mặc d&ugrave; những biện ph&aacute;p diệt muỗi đang được sử dụng kh&ocirc;n xiết t&iacute;ch cức, Tuy vậy vẫn chưa thể ti&ecirc;u diệt từng muỗi, ch&iacute;nh v&igrave; thế, kế b&ecirc;n những biện ph&aacute;p diện muỗi bỏ m&agrave;n khi ngủ l&agrave; 1 trong c&aacute;c h&agrave;nh động thiết thực v&agrave; rất cần phải c&oacute;. Nhưng, so với một số người ngại mắc m&ugrave;ng hoặc l&agrave; ph&ograve;ng kh&ocirc;ng c&oacute; vị tr&iacute; để treo m&ugrave;ng th&igrave; c&aacute;c model m&agrave;n chụp tự bung chống muỗi ch&iacute;nh l&agrave; 1 trong c&aacute;c biện ph&aacute;p hữu hiệu. M&ugrave;ng chụp tự bung l&agrave; g&igrave;? M&ugrave;ng tự bung&nbsp;thực sự l&agrave; c&aacute;i m&agrave;n mang h&igrave;nh trạng như chiếc lồng b&agrave;n, gồm một bộ sườn c&oacute; khả năng linh động đi lại v&agrave; bộ vải m&agrave;n may gh&eacute;p thẳng trực tiếp v&agrave;o bộ sườn đ&oacute;. l&uacute;c bung m&agrave;n, c&aacute;c nan của sườn m&agrave;n sẽ tỏa ra những ph&iacute;a để tạo n&ecirc;n loại m&agrave;n ngủ chụp l&ecirc;n 1 phần hay l&agrave; phần lớn giường nằm. C&ograve;n khi gấp lại, bộ sườn sẽ thu lại thế n&agrave;o cho gọn g&agrave;ng h&agrave;ng đầu c&oacute; khả năng để kh&aacute;ch h&agrave;ng thuận tiện chứa đi m&ugrave;ng chụp c&oacute; khả năng tự động bung mở v&agrave; tự động gập lại. người d&ugrave;ng đơn giản cần 1 tới hai thao t&aacute;c vấn đề khiển v&ocirc; c&ugrave;ng đơn thuần để d&ugrave;ng loại m&agrave;n n&agrave;y. đ&oacute; thực sự l&agrave; d&ograve;ng m&agrave;n tự động dễ ứng dụng, cởi mở v&agrave; ph&ugrave; hợp cho mọi đối tượng c&oacute; nhu cầu Chọn lựa mua m&agrave;n tự bung chiếc n&agrave;o thấp nhất? Ng&agrave;y nay theo thị trường, những d&ograve;ng m&ugrave;ng tự bung hơi đa dạng v&agrave; được b&aacute;n đa dạng tại những cửa h&agrave;ng gia dụng v&agrave; theo mạng x&atilde; hội, ch&iacute;nh v&igrave; vậy thỉnh thoảng người d&acirc;n kh&aacute; chần chờ ko biết t&igrave;m mua m&agrave;n chụp tự bung d&ograve;ng n&agrave;o tối ưu nhất. L&uacute;c mua m&agrave;n chụp tự bung, qu&yacute; kh&aacute;ch cần lưu &yacute; c&aacute;c điểm sau: - Khu&ocirc;ngSườn m&ugrave;ng n&ecirc;n chọn lựa c&aacute;i sườn bằng inox, ko n&ecirc;n lựa chọn loại khung nhựa v&igrave; dễ bị g&atilde;y ở trong khi sử dụng. V&agrave; c&aacute;c c&aacute;i m&ugrave;ng chụp tự bung c&oacute; khu&ocirc;ng qu&aacute; mền cũng kh&ocirc;ng n&ecirc;n t&igrave;m mua v&igrave; đ&oacute; thực sự l&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; cung ứng l&acirc;u v&agrave; tồn kho. - Loại vải m&agrave;n n&ecirc;n lựa chọn chất liệu vải tuyn, mềm nhẹ c&oacute; những lỗ m&agrave;n k&iacute;n Tuy nhi&ecirc;n vẫn tho&aacute;ng, hạn chế t&igrave;m mua những chiếc chất liệu qu&aacute; cứng. - Để t&acirc;m c&aacute;c tường tận phưng hướng m&eacute;p m&agrave;n hạn chế hiện trạng m&agrave;n bị r&aacute;ch, thủng hay những đường vải bị dồng, mấp g&eacute;p...tất cả những th&agrave;nh phần n&agrave;y chứng tỏ m&agrave;n sở hữu phẩm chất ko rẻ v&agrave; c&oacute; thể nhanh xuống cấp trong giai đoạn d&ugrave;ng. <img src="http://munghoangphat.com/uploads/san_pham/mung_chup_tu_bung/mct11.jpg?1493299464214" /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; tới c&aacute;c cụ thể về m&agrave;u sắc v&agrave; họa tiết của m&ugrave;ng tự bung, chọn lựa loại họa tiết hoặc l&agrave; m&agrave;u sắc y&ecirc;u th&iacute;ch để giấc ngủ được thoả th&iacute;ch hơn. Mua m&agrave;n tự bung nơi n&agrave;o phẩm chất gi&aacute; rẻ? Gi&aacute; m&ugrave;ng tự bung tương đối thấp chỉ từ 100,00 - ph&iacute;a dưới 200,000 đồng t&ugrave;y v&agrave;o tất cả d&ograve;ng khung, m&agrave;u sắc v&agrave; nơi b&aacute;n kh&aacute;c nhau. Để t&igrave;m mua được m&agrave;n chụp tự bung gi&aacute; rẻ v&agrave; chất lượng cao cấp, h&atilde;y đến với m&ugrave;ng tự bung Bảo Lộc. Đọc th&ecirc;m về m&ugrave;ng chụp tự bung ở website : http://www.sparknotes.com/account/mungchuptubung m&ugrave;ng chụp click đ&acirc;y Kế b&ecirc;n c&aacute;c ưu ưu điểm về gi&aacute; v&agrave; phẩm chất, l&uacute;c t&igrave;m mua m&agrave;n tự bung dựa tr&ecirc;n Bảo Lộc mọi người cũng được khuyến mại giao h&agrave;ng h&oacute;a miễn ph&iacute; m&atilde;i m&atilde;i hay gi&aacute; tốt, n&ecirc;n đối với khi t&igrave;m mua h&agrave;ng người b&aacute;n ri&ecirc;ng biệt lẻ theo Facebook th&igrave; người mua sẽ thường giảm bớt chi ph&iacute; vốn hơn nhiều.

Close

Design a Room & try it before you buy it!

Create 2D & 3D rooms that you can save, shop2 & share.

or
Creating an account means you’re okay with Olioboard's Terms of Service, Privacy Policy
Close

Design a Room & try it before you buy it!

Create 2D & 3D rooms that you can save, shop1 & share.

Close

Welcome back!

Please login below:

The username or password you entered is incorrect. Please try again.

Lost your password? Click here.

New to Olioboard? Join Now

Or login using:

Lost your password?

No problem, just put in the email address you registered with and we'll send you instructions to reset your password.

Terms & Conditions

1. Your Acceptance

Olioboard and its subsidiaries and affiliates (collectively "Olioboard.com") provides service to you subject to the following Terms of Use, which may be updated by us from time to time without notice to you. These Terms of Use constitute a binding agreement between Olioboard.com and you governing your use of the Website. By using and/or visiting the www.olioboard.com Website or any other Websites owned by Olioboard.com (collectively the "Website"), you signify your assent to both these Terms of Use and the Olioboard.com Privacy Policy, which is specifically incorporated into the Olioboard.com Terms of Use. You are only authorized only to use the Website if you agree to abide by all applicable laws and to these Terms of Use. Please read these Terms of Use carefully. If you do not agree to these Terms of Use, please do not use the Website.

2. Website Access

Olioboard.com hereby grants you permission to use the Website as set forth in these Terms of Use, provided that: (i) your use of the Website as permitted is solely for your personal, noncommercial use; (ii) you will not copy or distribute any part of the Website in any medium without Olioboard.com’s prior written authorization; (iii) you will not alter or modify any part of the Website other than as may be reasonably necessary to use the Website for its intended purpose; and (iv) you will otherwise comply with the terms and conditions of these Terms of Use.

In order to access some features of the Website, you will have to create an account. You are not allowed to use another user’s account without permission. When creating your account, you must provide accurate and complete information. You are solely responsible for the activity that occurs on your account, and you must keep your account password secure. You may change your password at any time by updating your Account Profile page. In addition, you agree to immediately notify Olioboard.com of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security. Olioboard.com cannot and will not be liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this Section 2.

By registering with Olioboard.com, you represent that you are of legal age to form a binding contract and are not a person barred by any laws from using the Olioboard.com Website. You agree to provide true, accurate, current and complete information about yourself in all required fields of the registration form. If any of your information changes, you agree to update your registration information as soon as possible. If Olioboard.com suspects that your registration information is not complete, current, or accurate, or that you have otherwise violated these Terms of Use, your account may be subject to suspension or termination, and you may be barred from using the Olioboard.com Website.

You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, "robots," "spiders," or similar technological devices or programs, that access the Website in a manner that sends more request messages to the Olioboard.com servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional on-line web browser. Notwithstanding the foregoing, Olioboard.com grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the Website for the sole purpose of creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. Olioboard.com reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases, in its sole discretion.

You agree not to collect or use any personally identifiable information ("Personal Information") including without limitation account names, email addresses, or other User Submissions (as defined below), from the Website, nor use the communication systems provided by the Website for any commercial solicitation purposes, including without limitation to solicit, for commercial purposes, any users of the Website.

Important notice: Olioboard will be shutting down.

In 2010 we launched Olioboard in the hopes of giving people from all corners of the world the opportunity to create, share and shop room inspiration boards. We financed this new venture with the money we made from our web design business and took the plunge. It was exciting and terrifying all at once.

What started as a simple online interior design platform morphed into not only a collection of 100,000’s of inspiring design boards, but also into an amazing and talented design community who shared their creations, competed in design challenges and encouraged and supported each other.

This social sharing environment focused around interior design was precisely what made Olioboard unique; but ultimately this model proved to make it difficult to scale the business quickly enough to be fully self sustaining.

Due to this we had to make the difficult decision to close down Olioboard. While it's sad to say goodbye, we're proud of what Olioboard was able to achieve and of the solid community that supported our efforts from the very beginning.

If there’s one thing you learn when running a business it’s that when things don’t necessarily turn out the way you want, you never give up. You simply take time to rethink your options and pivot until you find a direction that does work.

Thanks to Olioboard we found that new direction.


Heading towards a brighter future

By this time you have likely heard of, or seen the ads on Olioboard for our new professional design platform called DesignFiles.

Over the last year DesignFiles has been extremely well received in the design community and has quickly become one of the fastest growing online interior design platforms on the market. To date, DesignFiles provides thousands of designers, decorators and stagers with powerful interior design tools to streamline their workflow and captivate their clients.

I’m happy to say we’ve built in all the best parts of Olioboard, newly enhanced and with the latest technology.

If you are curious about how DesignFiles works, you can watch it in action here.

If you want to see what other designers are saying, here are the ratings and reviews.


Professional interior designers, decorators and stagers

I would highly recommend signing up for a free account to test it out. I know that switching to a new platform can be daunting but I guarantee you will love the new enhancements and features.

To make your transition an easy one we are happy to provide the following:

DesignFiles free trials + one-one demos: Get everything that Olioboard had to offer plus a number of new features that will cut hours out of your workflow.

Product library transfer: Any member who signs up for a paid account on DesignFiles will have their Olioboard product library transferred over to their new DesignFiles account.

63% off your first 3 months: If you decide you like what you see you can use promo code DF63 to get 63% off your first 3 months of the Professional Plan.

5 star customer service: Phone calls, live chat, emails and one-on-one demos. We’re here to make sure you have absolutely everything you need when you need it.

Try DesignFiles For Free No credit card required for trial.


Winding down Olioboard

We’re taking steps immediately to ensure a smooth wind-down of Olioboard and to ensure that everyone has enough time to save their content or transition to DesignFiles. You’ll have until Dec 10th to download any images of your Olioboards for safe keeping.

On November 15th we’ll be disabling account creation on Olioboard.

On December 10th, we will officially shut down Olioboard and say a final goodbye to the members who helped make this dream a reality. It’s been an amazing ride.


With deep appreciation -- thank you!

I’d like to take this opportunity to offer my deepest thanks to the Olioboard team both past and present, whose creativity, innovative thinking and dedication helped us build an online platform for 100,000’s of people from all from around the world to experiment and express their creativity through design.

And of course to all our members: the ones who have been with us since the beginning, and the newly joined; the design enthusiasts and the design professionals, our biggest supporters and those who pushed us to excel further; and to all the friends we made along the way.

Thank you all.

Sheilah & the Olioboard team

If you have any questions or concerns about these details, please don’t hesitate to email me at sheilah@olioboard.com.